ระบบจัดการสารสนเทศ : ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ : สื่อเรียนรู้

Innovation

นวัตกรรม (Innovation) คือ การใช้ความรู้ (Knowledge) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นำไปสู่การเ...

ผู้ชม 405    อ่านต่อ >>

Active Aging

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้คำจำกัดความ Active Agingไว้ว่าเ...

ผู้ชม 206    อ่านต่อ >>