ระบบจัดการสารสนเทศ : ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ : เก็บตก
เก็บตกงานสัมมนา (ย้อนหลัง)

งานบริการของศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สงอายุ

กำหนดปรับลดอัตราค่าบริการลง หลังสถานการณ์โควิด 19

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อชุมชนเมือง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562