ระบบจัดการสารสนเทศ : ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ : บทความ


2843

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ : Innovation Center for Active Aging

ตั้งอยู่ ณ อาคารกรมการแพทย์ 6 มีหน้าที่เพื่อจัดบริการและสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยจัดบริการร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง สถาบันทันตกรรม และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)